Hotărârea nr. 296/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii în domeniul public al Municipiului Iaşi a suprafeţei de 21 32 ha. teren identificat în T59 parcelele A 2704 şi CC 2706

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii în domeniul public al Municipiului Iaşi a suprafeţei de 21,32 ha. teren, identificat în T59, parcelele A 2704 şi CC 2706

 

         Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere necesitatea realizării investiţiei publice "Amenajarea staţiei pilot pentru producerea materialului dendrologic şi floricol în Municipiul Iaşi, Pepiniera Tudor Neculai";

          Având în vedere necesitatea reglementării situaţiei juridice a suprafeţei de 21,32 ha. teren ocupat în prezent de Pepiniera dendrologică Tudor Neculai aparţinând Primăriei Municipiului Iaşi;

          Având în vedere Ordinul nr.68/26.07.2001 a Departamentului Agriculturii de Stat din cadrul Ministerului Agriculturii;

          Având în vedere procesul verbal de predare - primire a acestui teren, încheiat în data de 04.12.1991 între SAZPIC S.A.Miroslava şi Primăria Municipiului Iaşi;

          Având în vedere Hotărârea nr.34/27.07.2001 adoptată de Consiliul Local Miroslava;

          Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

          Având în vedere dispoziţiile art.3 alin.4 şi art.12 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

          Având în vedere prevederile art.121 şi art.122 alin.1 din Legea nr.215/2001 fprivind administraţia publică locală;

          Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

          In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1 Se include în inventarul ce cuprinde bunurile aparţinând domeniului public al Municipiului Iaşi a suprafeţei de 21,32 ha. teren, identificat în T59, parcelele A 2704 şi CC 2706, ocupat în prezent de pepiniera dendrologică şi  floricolă Tudor Neculai Iaşi.

           Art.2 Se modifică în mod corespunzător HCLM nr.196/18.08.1999 privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi în sensul prevederilor art.1.

          Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

           cons.Romeo Olteanu                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.296

din 25 octombrie 2001