Hotărârea nr. 294/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi - str.Vasile Lupu nr.90C în suprafaţă de 125 70 mp. proprietatea domnului Iordache Ion cu terenul situat în Bd.Nicolae Iorga nr.37B în suprafaţă de 105 50 mp. aflat în proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi - str.Vasile Lupu nr.90C, în suprafaţă de 125,70 mp. proprietatea domnului Iordache Ion, cu terenul situat în Bd.Nicolae Iorga nr.37B, în suprafaţă de 105,50 mp., aflat în proprietatea

 Consiliului Local Municipal Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea înregistrată sub nr.62069/16.10.2001, prin care dl.Iordache Ion solicită aprobarea unui schimb de terenuri între o suprafaţă de 125,70 mp., proprietatea sa - situat în Iaşi, str.Vasile Lupu nr.70C şi un teren aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi, situat în Bd.N.Iorga nr.37B, cvartal 18, parcelele CAT 338 şi CAT 339, în suprafaţă de 105,50 mp;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a suprafeţei de 105,50 mp. teren situat în Bd.Nicolae Iorga nr.37B, cvartal 18, parcelele CAT 338 şi CAT 339 - conform planşei anexate.

            Art.2 Se aprobă schimbul de terenuri, astfel :

- terenul situat în Iaşi - str.Vasile Lupu nr.90C, în suprafaţă de 125,70 mp., proprietatea domnului Iordache Ion, devine proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, iar terenul situat în Bd.Nicolae Iorga nr.37B, în suprafaţă de 105, 50 mp. identificat prin cvartal 18, parcelele CAT 338 şi 339, devine proprietatea domnului Iordache Ion.

         Art.3 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenurilor, în sensul :

- pentru suprafaţa de 105,50 mp. teren situat în Bd.Nicolae Iorga nr.37B, valoarea totală este de 100.625.795 lei (3327 USD), respectiv 953.799 lei/mp. (31,54 USD/mp.), iar pentru terenul situat în str.Vasile Lupu nr.90C, valoarea terenului este de 800.512 lei/mp., revenind o suprafaţă de 125,79 mp., pentru valoarea de 100.625.795 lei.

          Art.4 Cheltuielile privind perfectarea schimbului de terenuri în formă autentică vor fi suportate de domnul Iordache Ion.

      Art.5  Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.294

din 25 octombrie 2001