Hotărârea nr. 292/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea protocolului de predare - primire a patrimoniului Regiei Autonome de Termoficare Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea protocolului de predare - primire a patrimoniului

Regiei Autonome de Termoficare Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere dispoziţiile H.C.L.M.Iaşi nr.370/18.12.2000 privind reorganizarea Regiei Autonome de Termoficare Iaşi;

            Având în vedere prevederile art.4 din H.C.L.M.nr.35/26.02.2001, 34/26.02.2001, 33/26.02.2001, privind înfiinţarea societăţilor comerciale rezultate din reorganizarea R.A.Termoficare Iaşi;

            Având în vedere dispoziţiile H.C.L.M.nr.145/2001, privind aprobarea proiectului de divizare parţială a R.A.Termoficare şi stabilirea capitalurilor sociale ale societăţilor comerciale nou înfiinţate, precum şi patrimoniul regiei rămase;

            In temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.30/1997, privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată şi modificată prin Legea nr.207/1997;

            In temeiul prevederilor Legii nr.31/1990, republicată, privind societăţile comerciale;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă protocolul de predare - primire a patrimoniului Regiei Autonome de Termoficare, prevăzut în Anexa nr.1, între : S.C.TERMO - SERVICE S.A., S.C.TERMO - GAZ S.A., S.C.ASCENSORUL SERVICE S.A. şi Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice, întocmit în baza bilanţului de divizare parţială a R.A.Termoficare încheiat până la data de 31.03.2001.

            Art.2 Operaţiunile economice ulterioare datei de 31.03.2001 şi până la data înregistrării divizării la Registrul Comerţului, vor fi incluse într-un proces - verbal de predare - primire, care face parte integrantă din protocolul prevăzut în Anexa 1 şi va fi prezentat spre aprobare Consiliului Local Municipal Iaşi.

            Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica : RADET IASI, S.C.TERMO - SERVICE S.A., S.C.TERMO - GAZ, S.C.ASCENSORUL - SERVICE S.A. şi serviciilor interesate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, pentru aducere la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.292

din 25 octombrie 2001