Hotărârea nr. 29/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT ÎN COMUN IASI pe anul 2001

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei

REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT ÎN COMUN IASI pe anul 2001

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi, prin care se propune aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii a Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale statuate prin dispoziţiile art.20 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale, cu modificările ulterioare;

            Având în vedere Hotărârea nr.1/2001 a consiliului de administraţie a R.a.T.C.Iaşi privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii a Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi;

            In temeiul art.20 lit.d) şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art.1 Se aprobă Statul de funcţii al personalului serviciilor Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Se aprobă Organigrama Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare cu dată de 1 februarie 2001.

 

 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          SECRETAR,

            cons.Vasile Grecu                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.29

din 26 februarie 2001