Hotărârea nr. 288/2001

HOTĂRÂRE privind înfiinţarea SERVICIULUI CONTROL ASOCIATII DE PROPRIETARI în cadrul Direcţiei de Audit Public Intern

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind înfiinţarea

SERVICIULUI CONTROL ASOCIATII DE PROPRIETARI  în cadrul

Direcţiei de Audit Public Intern

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Direcţia de Audit Public Intern;

            Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.85/1.09.2001 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cap.II, art.15, alin.1 şi 2 coroborate cu cel al art.20, alin.1, lit.e şi alin.2;

            Cap.III, art.16, alin.1,2 şi 3, coroborat cu art.19;

            In temeiul art.38 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se înfiinţează SERVICIUL CONTROL ASOCIATII DE PROPRIETARI DE LA 1.10.2001, cu un număr de 7 posturi, în cadrul DIRECTIEI DE AUDIT PUBLIC INTERN.

            Art.2 SERVICIUL CONTROL ASOCIATII DE PROPRIETARI va fi înfiinţat prin redistribuirea funcţionarilor publici activi de la celelalte compartimente ale Primăriei Municipiului Iaşi şi va fi format dintr-un post de jurist, 3 posturi - economist, 3 posturi - contabil (referent).

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

      cons.Renata Puşcaşu                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.288

din 1 octombrie 2001