Hotărârea nr. 287/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului Urbanistic - B-dul Socola nr.5 prin care se propune extinderea unei clinici medicale prin concesionare a unei suprafeţe de teren de 1 8 m x 13 0 m pentru realizarea unei săli de primire

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului Urbanistic - B-dul Socola nr.5, prin care se propune extinderea unei clinici medicale, prin concesionare a unei suprafeţe de teren de 1,8 m x 13,0 m pentru realizarea unei săli de primire

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit şi avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local din data de 17.08.2001;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 ( modificată şi republicată nr.453 din august 2001), privind autorizarea executării construcţiilor;

            In temeiul art.16,38 şi 125 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere art.2 pct.h din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se trece din domeniul public în domeniul privat al municipiului Iaşi, terenul în suprafaţă de 23,4 m, în faţa spaţiului Cabinet medical amenajat la parterul blocului D4, sc.B.

            Art.2 Se aprobă Studiul Urbanistic - B-dul Socola nr.5 avizat de Comisia de Urbanism a Consiliului Local în şedinţa din data de 17.08.2001.

            Art.3 Se aprobă concesionarea directă în condiţiile legii a terenului notat cu A în suprafaţă de S-23,4 mp. (1,80 x 13,0 m) în planşa anexată A3.

            Art.4 Se aprobă extinderea spaţiului cu cabinete medicale existente la parterul blocului D4, scara B, parter din B-dul Socola nr.5.

            Art.5 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR,

     cons.Renata Puşcaşu                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.287

din 1 octombrie 2001