Hotărârea nr. 284/2001

HOTĂRÂRE privind aderarea Municipiului Iaşi la Asociaţia Energie -Cites

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                                       

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aderarea Municipiului Iaşi la Asociaţia Energie -Cites

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Cabinet Primar;

            In conformitate cu prevederile art.38 lit.x şi art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă aderarea municipiului Iaşi la Asociaţia Energie-Cites.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

 

 

                                                          

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            SECRETAR,

      cons.Renata Puşcaşu                              cons.jr.Lăcrămioara Verni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.284

din 1 octombrie 2001