Hotărârea nr. 280/2001

HOTĂRÂRE privind instituirea taxei pentru formularul de cerere în vederea obţinerii certificatului de producător agricol

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind instituirea taxei pentru formularul de cerere în vederea obţinerii certificatului de producător agricol

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere H.G.nr.661/12.07.2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător agricol;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Biroul Registrul Agricol;

            In conformitate cu prevederile art.38 şi art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Incepând cu data de 1 octombrie 2001 se instituie taxa privind formularul de cerere în vederea obţinerii certificatului de producător în valoare de 10.000 lei, sumă indexabilă anual.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR,

    cons.Renata Puşcaşu                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.280

din 1 octombrie 2001