Hotărârea nr. 279/2001

HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilul BARHAN NECULAI din Iaşi stradela Cetăţuia nr.14 bl.764 sc.A ap.20

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilul BARHAN NECULAI din Iaşi, stradela Cetăţuia nr.14, bl.764,sc.A,ap.20

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere :

Legea nr.189/1998 privind finanţele locale;

Hotărârea Guvernului României nr.714/1999 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;

            Raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi;

            In conformitate cu prevederile articolului 38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Scutirea la plata majorărilor de întârziere în sumă de 542.216 lei privind impozitul pentru proprietatea contribuabilului             BARHAN NECULAI din Iaşi, Stradela Cetăţuia nr.14, bl.764, ap.20, calculate până la 31.08.2001.

 

Data scadenţei

Debit la 31.08.2001

Majorări aferente perioadei

01.05.1999-31.08.2001

 

 

 

1.400.010

 

542.216

 

 

            Art.2 Hotărârea este valabilă în condiţiile în care se achită impozitul şi majorările aferente în rate, respectiv 15.03., 15.06., şi 15.12.2001.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

     cons.Renata Puşcaşu                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.279

din 1 octombrie 2001