Hotărârea nr. 278/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici reactualizaţi ai studiului de fezabilitate pentru obiectivul "Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii liniilor de tramvai în municipiul Iaşi" aprobarea continuării negocierilor cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea obiectivului de investiţii şi modificarea organigramei a statului de funcţii şi a numărului de personal ale Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici reactualizaţi ai studiului de fezabilitate pentru obiectivul "Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii liniilor de tramvai în municipiul Iaşi", aprobarea continuării negocierilor cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea obiectivului de investiţii şi modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal ale Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Expunerea de Motive şi Propunerea Primarului Municipiului Iaşi, conf.univ.dr.Constantin Simirad;

            Având în vedere solicitarea Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici reactualizaţi ai studiului de fezabilitate pentru obiectivul "Dezvoltarea şi modernizarea transportului în comun în municipiul Iaşi:şi aprobarea continuării negocierilor cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea obiectivului de investiţii;

            Având în vedere Memoriul justificativ întocmit de R.A.T.C.Iaşi;

            Având în vedere Raportul de specialitate pentru modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal ale Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi, întocmit de Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi.;

            Având în vedere prevederile H.C.L.nr.187/09.08.1999 privind aprobarea studiului de fezabilitate reactualizat al obiectivului de investiţii "Dezvoltarea şi modernizarea transportului în comun în municipiul Iaşi";

            Având în vedere prevederile H.C.L.nr.188/09.08.1999 privind colaborarea cu Banca Europeană de Investiţii în vederea angajării unui credit pentru executarea investiţiei"Dezvoltarea şi modernizarea transportului în comun în municipiul Iaşi";

            Având în vedere dispoziţiile cap.V din Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale;

            Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.79 din 31 mai 2001 privind întărirea disciplinei economico financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar;

            Având în vedere dispoziţiile art.38 alin.(1) lit.e) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale;

            In temeiul art.46 alin.(1) din Legea nr.215/2001;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici reactualizaţi ai studiului de fezabilitate pentru obiectivul "Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii liniilor de tramvai în municipiul Iaşi"., cuprinşi în Anexa nr.1-a şi Anexa nr.1-b, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Se aprobă continuarea negocierilor cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în vederea obţinerii unui credit pentru execuţia şi finanţarea obiectivului de investiţii menţionat la art.1.

            Art.3 Incepând cu data de 1 octombrie 2001, se modifică organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal ale Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi.

            Organigrama, Statul de funcţii şi numărul de personal ale Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi, modificate conform art.3, sunt cele cuprinse în Anexele 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.4 Salariaţii care au ocupat posturi ce nu se mai regăsesc, începând cu data de 1 octombrie 2001, în noua organigramă a Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi, vor primi preaviz, în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi beneficiază de drepturile de asigurări sociale prevăzute de lege.

            Art.5 Direcţia Economică, Direcţia Tehnică, serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi şi R.A.T.C.Iaşi, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR,

       cons.Renata Puşcaşu                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.278

din 1 octombrie 2001