Hotărârea nr. 277/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării în structură a Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării în structură a

Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001

 

            Consiliul Local Municipal Iaşi;

            Având în vedere prevederile art.14 alin.1 din Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale, referitoare la constituirea şi utilizarea fondului de rezervă;

            Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.27/24.08.2001, privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001;

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.84/09.08.2001 privind finanţarea Centrelor Locale de Consultanţă Agricolă din Judeţul Iaşi;

            Având în vedere prevederile art.38, lit.d, din Legea nr.215/2001 - legea administraţiei publice locale;

            Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Economice înregistrat la nr.56072/19.09.2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă modificarea în structură a bugetului de venituri şi cheltuieli prin virarea de credite de la un capitol la alt capitol şi utilizarea fondului de rezervă conform anexei nr.2.

            Art.2 Se aprobă includerea în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 a cheltuielilor aferente Centrelor Locale de Consultanţă Agricolă conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR,

      cons.Renata Puşcaşu                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.277

din 1 octombrie 2001