Hotărârea nr. 274/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 al S.C."TERMO - GAZ" S.A. şi lista de investiţii

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 al

S.C."TERMO - GAZ" S.A. şi lista de investiţii

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către S.C."TERMO - GAZ", precum şi lista de investiţii ce vor fi realizate în acest an;

            Având în vedere aprobarea de principiu a C.A. al S.C."Termo - Gaz" S.A., precum şi referatul de specialitate anexat;

            In conformitate cu prevederile art.38 lit.e din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 La data prezentei hotărâri se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C."TERMO GAZ" S.A.

            Art.2 Se aprobă lista de investiţii ce vor fi realizate în acest an.

            Art.3 Prezenta hotărâre se comunică S.C."Termo - Gaz"S.A. pentru aducere la îndeplinire.

 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              SECRETAR,

            cons.Renata Puşcaşu                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.274

din 1 octombrie 2001