Hotărârea nr. 273/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei a statului de funcţii a numărului de personal precum şi regulamentului de organizare şi funcţionare al S.C."Termo - Gaz"S.A.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii, a numărului de personal,  precum şi regulamentului de organizare şi funcţionare al S.C."Termo - Gaz"S.A.

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere proiectele organigramei, a statului de funcţii, a numărului de personal, precum şi regulamentului de organizare şi funcţionare;

            Având în vedere aprobarea de principiu a C.A. al S.C."Termo - Gaz"S.A., prec um şi referatul de specialitate anexat;

            In conformitate cu prevederile art.38 lit.e din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 La data prezentei hotărâri se aprobă statul de funcţii, organigrama, numărul de personal  precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare al S.C."Termo Gaz"S.A.

            Art.2 Prezenta hotărâre se comunică S.C."Termo Gaz"S.A.pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR,

     cons.Renata Puşcaşu                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.273

din 1 octombrie 2001