Hotărârea nr. 272/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei a statului de funcţii a numărului de personal al S.C."Termo Service"S.A.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii, a numărului de personal  al S.C."Termo Service"S.A.

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere proiectele organigramei, a statului de funcţii, a numărului de personal;

            Având în vedere aprobarea de principiu a C.A. al S.C."TERMO SERVICE" S.A. precum şi referatul de specialitate anexat;

            In conformitate cu prevederile art.38 lit.e din Legea nr.215/2001 lege a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 La data prezentei hotărâri se aprobă statul de funcţii, organigrama, numărul de personal  al S.C."Termo Service"S.A.

            Art.2 Prezenta hotărâre se comunică S.C."Termo Service"S.A. pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR,

        cons.Renata Puşcaşu                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.272

din 1 octombrie 2001