Hotărârea nr. 271/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.Termo - Service S.A. pe anul 2001 şi lista de investiţii

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al

S.C.Termo - Service S.A. pe anul 2001 şi lista de investiţii

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către S.C.Termo Service S.A., precum şi lista de investiţii  ce vor fi realizate din fonduri proprii;

            Având în vedere aprobarea de principiu al C.A., precum şi raportul de specialitate întocmit şi anexat;

            In baza art.38 lit.e din Legea nr.215/2001 legea administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C.Termo - Service S.A., anexe la prezenta hotărâre.

            Art.2 Se aprobă lista de investiţii ce vor fi realizate din fonduri proprii.

            Art.3 Prezenta hotărâre se comunică la S.C.Termo - Service S.A. pentru aducerea la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

       cons.Renata Puşcaşu                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nr.271

din 1 octombrie 2001