Hotărârea nr. 269/2001

HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie publică de noi trasee aferente transportului public urban de persoane prin curse regulate rapide în municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea prin licitaţie publică de noi trasee aferente transportului public urban de persoane, prin curse regulate rapide, în municipiul Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere necesitatea reglementării activităţii de transport public urban de persoane, prin curse regulate, în municipiul Iaşi;

            Având în vedere prevederile O.G.19/1997 privind transporturile, republicată, modificată şi completată prin O.G.nr.94/2000, OG44/1997 privind transporturile rutiere, modificată şi aprobată prin Legea nr.105/2000, Ordinul 597/1997 al Ministerului Transporturilor privind aprobarea Normelor de organizare şi efectuare a transporturilor rutiere, Decretul nr.328/1968 privind circulaţia pe drumurile publice modificat şi completat, Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor şi HGR nr.216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice cadru de aplicare a acestei legi, Legea nr.215/2000 privind administraţia publică locală, HCL nr.199/2000 privind normele de organizare şi efectuare a transportului public urban de persoane, în curse regulate cu mijloace de transport în comun, pe teritoriul municipiului Iaşi, HCL nr.135/2001 şi HCL 226/2001 privind concesionarea prin licitaţie publică a serviciului de transport public urban de persoane, prin curse regulate rapide;

            In temeiul art.46 din O.G.nr.44/1997 privind transporturile rutiere, art.24 din H.C.L.nr.199/2000 şi art.38, litera g şi art.68(2) din Legea nr.215/2000, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi pentru scoaterea la licitaţie în vederea concesionării de noi trasee ale transportului public urban de persoane, prin curse regulate rapide, precum şi corectarea traseelor existente, pe raza municipiului Iaşi.

            Art.2 Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă , a noilor trasee, în condiţiile aprobate prin H.C.L.nr.135/2001 şi modificate prin HCL nr.226/2001.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi în vederea aducerii la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,             SECRETAR,

     cons.Renata Puşcaşu                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

Nr.269

din 1 octombrie 2001