Hotărârea nr. 268/2001

HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică a unui amplasament cu suprafaţa de 20 0 mp. pentru spaţiu comercial cu fast food construcţie provizorie Calea Chişinăului nr.6

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică a unui amplasament cu suprafaţa de 20,0 mp. pentru spaţiu comercial cu fast food, construcţie provizorie, Calea Chişinăului nr.6

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit, Certificatul de Urbanism nr.826 din 2.05.2001, şi studiul de amplasament aprobat;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 (modificată şi republicată în 1996), privind autorizarea executării construcţiilor;

            Având în vedere prevederile din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            In conformitate cu art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în condiţiile legii a amplasamentului cu suprafaţa de 20,0 mp. din Calea Chişinăului, în faţa intrării Somaco S.A., (conform planşei anexate).

            Taxa minimă de pornire a licitaţiei este de 76.000 lei/mp/lună;

            Art.2 Se aprobă construirea unui spaţiu comercial provizoriu pe acest amplasament, cu respectarea reglementărilor tehnice impuse prin Certificatul de Urbanism.

            Art.3 Taxa pentru obţinerea autorizaţiei de construire va fi suportată de către beneficiar (câştigătorul licitaţiei).

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR,

     cons.Renata Puşcaşu                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.268

din 1 octombrie 2001