Hotărârea nr. 267/2001

HOTĂRÂRE privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenului aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi în suprafaţă de 20 mp. situat în Bd.Carol I nr.48

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenului aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi, în suprafaţă de 20 mp., situat în Bd.Carol I nr.48

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere H.C.L.M.nr.258/27.08.2001 prin care s-a aprobat concesionarea directă a terenului situat în Bd.Carol I nr.48, în suprafaţă de 20 mp., către domnii Asaftei Ioan şi Asaftei Maria, în vederea construirii unei anexe necesară locuinţei;

            Având în vedere raportul de expertiză de evaluare a terenului în suprafaţă de 20 mp. Situat în Bd.Carol I nr.48;

            Având în vedere prevederile art.10 alin.2 din Legea nr.213/7.11.1998 privind proprietatea publică  şi regimul juridic al acesteia;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului în suprafaţă de 20 mp., situat în Iaşi - Bd.Carol I nr.48, aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi, astfel valoarea terenului este de 3.876.880 lei/mp., respectiv 77.537.600 lei pentru suprafaţa de 20 mp.

            Art.2 Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 155.075,2 lei/mp., respectiv 3.876.880 lei/an pentru suprafaţa de 20 mp.

            Art.3 Redevenţa valorică a concesiunii se va modifica anual, prin aplicarea indicilor de indexare stabiliţi prin H.C.L.M.

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

       cons.Renata Puşcaşu                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.267

din 1 octombrie 2001