Hotărârea nr. 266/2001

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă Asociaţiei Waldorf - Scoala Waldorf a suprafeţei de 17.912 mp. teren situat în Iaşi -str.Albineţ nr.2 în prelungirea Bulevardului C.A.Rosetti

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosinţă Asociaţiei Waldorf - Scoala Waldorf, a suprafeţei de 17.912 mp. teren situat în Iaşi -str.Albineţ nr.2, în prelungirea

Bulevardului C.A.Rosetti

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea înregistrată sub nr.39590/26.06.2001, prin care Asociaţia Waldorf Iaşi - Scoala Waldorf solicită atribuirea în folosinţă a suprafeţei de 17912 mp. teren situat în Iaşi - Str.Albineţ nr.2 ( în prelungirea Bd.C.A.Rosetti);

            Având în vedere Acordul General de cooperare încheiat între Federaţia Waldorf din România, Asociaţia "Freude der Erzienhungskunst Rudol Steiner"

(Prietenii Artei de a Educa) - Germania şi Ministerul Invăţământului din România nr.11304/07.11.1997;

            Având în vedere Ordinul nr.5922/18.11.1996 emis de Ministerul Invăţământului, privind înfiinţarea Scolii Waldorf în Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Certificatul de urbanism eliberat sub nr.1650/24.07.2001 prin care se certifică construirea unei şcoli Tip Waldorf;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere prevederile art.125 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă atribuirea în folosinţă Asociaţiei Waldorf - Scoala Waldorf, a terenului în suprafaţă de 17.912 mp., situat în Iaşi - str.Albineţ nr.2 (în prelungirea Bd.C.A.Rosetti), în vederea construirii unei şcoli tip Waldorf.

            Art.2 Primăria Municipiului Iaşi va verifica şi va controla activitatea desfăşurată de Asociaţia Waldorf - Scoala Waldorf.

            Art.3 In situaţia în care la un an de zile de la adoptarea acestei hotărâri Scoala Waldorf nu va demara lucrările pentru realizarea obiectivului, terenul revine la Consiliul Local Municipal Iaşi.

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

                cons.Renata Puşcaşu                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

Nr.266

din 1 octombrie 2001