Hotărârea nr. 263/2001

HOTĂR+RE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinţă D+P+1E+M în zona S.C.A.Bucium S.A. - Municipiul Iaşi cu modificarea regulamentului PUG aprobat

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂR+RE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinţă D+P+1E+M în zona S.C.A.Bucium S.A. - Municipiul Iaşi cu modificarea regulamentului PUG aprobat

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Av+nd în vedere referatul de specialitate întocmit şi anexat prezentei;

            Av+nd în vedere prevederile art.54 al Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local Municipal Iaşi - R1997;

            Av+nd în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuinţă D+P+lE+M în zona S.C.A.Bucium S.A. -Municipiul Iaşi.

            Art.2 Se aprobă modificarea planşei de regulament PUG cu schimbarea destinaţiei funcţionale P4 - subzona spaţiilor plantate pentru protecţia versanţilor şi a cursurilor de apă şi încadrarea zonei în categoria LC2 - subzona locuinţe individuale sau colective mici P, P+1, 2 niveluri, retrase de la aliniament cu regim de construire discontinuu.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotăr+ri.

           

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

     cons.Renata Puşcaşu                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.263

din 1 octombrie 2001