Hotărârea nr. 260/2001

HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului contractelor de comodat în folosinţă gratuită ale medicilor ce folosesc spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în administrarea Primăriei Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului contractelor de comodat, în folosinţă gratuită, ale medicilor ce folosesc spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în administrarea Primăriei Municipiului Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul nr.16112/10.09.2001 al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

            Având în vedere adresele medicilor titulari a cabinetelor medicale individuale;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

            Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei Guvernului 124/1998 şi Ordinul M.S.nr.509/1999;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se prelungesc pentru o perioadă de 2 ani contractele de comodat ale medicilor care folosesc spaţii aflate în administrarea Primăriei Municipiului Iaşi.

            Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica la D.A.P.P.P. şi medicilor titulari a cabinetelor medicale individuale.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

      cons.Renata Puşcaşu                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.260

din 1 octombrie 2001