Hotărârea nr. 258/2001

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.222/27 iulie 2001

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L.nr.222/27 iulie 2001

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere H.C.L.nr.222/27 iulie 2001 privind concesionarea directă a terenului domeniu public aflat în administrarea operativă a Consiliului Local al Municipiului Iaşi în suprafaţă de 20 mp. situat în B-dul Carol nr.48 către Asaftei Ioan şi Maria, în vederea extinderii locuinţei proprietate cu o anexă necesară acesteia;

            Având în vedere adresa Prefectului Judeţului Iaşi, înregistrată sub nr.48419/8.08.2001 prin care solicită modificarea H.C.L.nr.222/27 iulie 2001;

            Având în vedere prevederile art.10, al.2 din Legea nr.213/17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            ARTICOL UNIC: Se aprobă modificarea H.C.L.nr.222/27 iulie 2001 în următoarea formă:

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului situat în Iaşi, B-dul Carol I nr.48, în suprafaţă de 20 mp..

Art.2 Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 20 mp. situat în B-dul Carol I nr.48, către Asaftei Ioan şi Maria, în vederea construirii unei anexe necesară locuinţei.

Art.3 Construcţia anexă va fi autorizată cu respectarea condiţiilor impuse prin certificatul de urbanism, în conformitate cu Legea nr.50/1991, republicată în 1996.

Art.4 Redevenţa valorică a concesiunii se va stabili pe baza unui raport de expertiză tehnică de evaluare a terenului situat în B-dul Carol I nr.48, în suprafaţă de 20 mp. Raportul de evaluare va fi întocmit de către un expert autorizat, la cererea domnilor Asaftei Ioan şi Maria şi va fi prezentat spre însuşirea Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

Art.5 Durata concesiunii va fi de 49 ani.

Art.6 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

    cons.Gheorghe Nichita                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

Nr.258

din 27 august 2001