Hotărârea nr. 257/2001

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.218/27 iulie 2001

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L.nr.218/27 iulie 2001

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere H.C.L.nr.218/27 iulie 2001 privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 45,00 mp. Situat în B-dul Nicolae Iorga nr.99 către S.C.CONEST S.A.în vederea amplasării a două pompe de carburanţi, suprafaţă aferentă Staţiei Peco existentă în proprietatea acestuia

            Având în vedere adresa Prefectului Judeţului Iaşi, înregistrată sub nr.48419/8.08.2001 prin care solicită modificarea H.C.L.nr.218/27 iulie 2001;

            Având în vedere prevederile art.10, al.2 din Legea nr.213/17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            In temeiul art.46 din legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            ARTICOL UNIC: Se aprobă modificarea H.C.L.nr.218/27 iulie 2001 în următoarea formă:

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului situat în Iaşi, B-dul Nicolae Iorga nr.99, în suprafaţă de 45,00 mp..

Art.2 Se aprobă concesionarea directă a terenului domeniul privat al Municipiului Iaşi, în suprafaţă de 45,0 mp. situat în B-dul Nicolae Iorga nr.99 în vederea amplasării a două pompe de carburanţi, suprafaţă aferentă Staţiei Peco existentă în proprietatea acestuia.

Art.3 Concesionarea se va face în baza unei expertize tehnice de evaluare a terenului, aprobată prin H.C.L.M.I., după care se va stabili redevenţa valorică a concesiunii.

Art.4 Autorizarea extinderii propuse se va face în baza tuturor avizelor cerute în cadrul Serviciului de Arhitectură şi Urbanism.

Art.5 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

    cons.Gheorghe Nichita                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.257

din 27 august 2001