Hotărârea nr. 256/2001

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.184/27 iulie 2001

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L.nr.184/27 iulie 2001

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere H.C.L.nr.184/27 iulie 2001 privind concesionarea directă către S.C."Vasiri"S.R.L.Iaşi a terenului în suprafaţă de 3546,70 mp., situat în Iaşi - Tomeşti nr.3, în vederea extinderii halei de producţie deţinută de societate;

            Având în vedere adresa Prefectului Judeţului Iaşi, înregistrată sub nr.48419/8.08.2001 prin care solicită modificarea H.C.L.nr.184/27 iulie 2001;

            Având în vedere prevederile art.10, al.2 din Legea nr.213/17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            ARTICOL UNIC: Se aprobă modificarea H.C.L.nr.184/27 iulie 2001 în următoarea formă:

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului situat în Iaşi, Sos.Iaşi - Tomeşti nr.3, în suprafaţă de 3546,70 mp.

Art.2 Se aprobă concesionarea directă a terenului domeniul privat al Municipiului Iaşi, în suprafaţă de 3546,70 mp., situat în Şos.Iaşi - Tomeşti nr.3, către S.C."VASIRI"S.R.L., în vederea extinderii halei de producţie deţinută de societate.

Art.3 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului din Iaşi, Şos.Iaşi - Tomeşti nr.3, astfel că valoarea terenului este de 234.009 lei/mp., respectiv 829.795.714 lei pentru suprafaţa de 3546,70 mp.

Art.4 Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 33.191.829 lei/an pentru suprafaţa de 3546,70 mp., respectiv 9.360,36 lei/mp/an, redevenţă ce se va indexa anual prin indici stabiliţi prin Hotărâre de Consiliu Local.

Art.5 Durata concesiunii va fi de 49 ani, conform art.30 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

Art.6 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

     cons.Gheorghe Nichita                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.256

din 27 august 2001