Hotărârea nr. 255/2001

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.183/27 iulie 2001

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L.nr.183/27 iulie 2001

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere H.C.L.nr.183/27 iulie 2001 privind concesionarea directă către S.C."Longavit"SRL a terenului în suprafaţă de 36 mp., situat în Iaşi, şos.Păcurari nr.31,bl.539,sc.d, în vederea extinderii spaţiului deţinut de societate;

            Având în vedere adresa Prefectului Judeţului Iaşi, înregistrată sub nr.48419/8.08.2001 prin care solicită modificarea H.C.L.nr.183/27 iulie 2001;

            Având în vedere prevederile art.10, al.2 din Legea nr.213/17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            ARTICOL UNIC: Se aprobă modificarea H.C.L.nr.183/27 iulie 2001 în următoarea formă:

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului situat în Iaşi, Sos.Păcurari nr.31,bl.539,sc.D, în suprafaţă de 36 mp.

Art.2 Se aprobă concesionarea directă a terenului domeniul privat al Municipiului Iaşi, în suprafaţă de 36 mp., situat în Sos.Păcurari nr.31, bl.539, sc.D, către S.C."LONGAVIT"S.R.L.,  în vederea extinderii spaţiului deţinut de societate.

Art.3 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului din Iaşi, Sos.Păcurari nr.31, bl.539, sc.D, astfel valoarea terenului este de 749493 lei/mp., respectiv 26.981.748 lei pentru suprafaţa de 36 mp.

Art.4 Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 1.079.270 lei/an pentru suprafaţa de 36 mp., respectiv 29.979,72 lei/mp/an, redevenţă ce se va indexa anual prin indici stabiliţi prin Hotărâre de Consiliu Local.

Art.5 Durata concesiunii va fi de 49 ani, conform art.30 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

Art.6 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

      cons.Gheorghe Nichita                        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.255

din 27 august 2001