Hotărârea nr. 252/2001

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.180/27 iulie 2001

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L.nr.180/27 iulie 2001

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere H.C.L.nr.180/27 iulie 2001 privind concesionarea directă către Fundaţia Ecologică "Dimitrie Cantemir" - Filiala Iaşi a terenului în suprafaţă de 1563,09 mp.situat în Iaşi, str.Misai nr.25, în vederea extinderii construcţiei ce urmează a se executa pe terenul proprietatea Fundaţiei din imediata vecinătate, respectiv str.Misai nr.23;

            Având în vedere adresa Prefectului Judeţului Iaşi, înregistrată sub nr.48419/8.08.2001 prin care solicită modificarea H.C.L.nr.180/27 iulie 2001;

            Având în vedere prevederile art.10, al.2 din Legea nr.213/17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            ARTICOL UNIC: Se aprobă modificarea H.C.L.nr.180/27 iulie 2001 în următoarea formă:

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului situat în Iaşi, str.Misai nr.25 în suprafaţă de 1563,09 mp.

Art.2 Se aprobă concesionarea directă a terenului domeniul privat al Municipiului Iaşi în suprafaţă de 1563,09 mp. stuat în str.Misai nr.25, către Fundaţia Ecologică "Dimitrie Cantemir" - Filiala Iaşi, în vederea extinderii construcţiei ce urmează a se executa pe terenul proprietatea Fundaţiei din imediata vecinătate, respectiv str.Misai nr.23.

Fundaţia Ecologică "Dimitrie Cantemir" - Filiala Iaşi, va avea obligaţia ca pe terenul rămas liber să amenajeze un parc ecologic.

Art.3 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului din Iaşi, Str.Misai nr.25, astfel că valoarea terenului este de 1.906.002 lei/mp., respectiv 2.979.252.666 lei pentru suprafaţa de 1563,09 mp.

Art.4 Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 119.170.107 lei/an pentru suprafaţa de 1563,09 mp., respectiv 76.240,08 lei/mp./an, redevenţă ce se va indexa anual prin indici stabiliţi prin Hotărârea de Consiliu Local.

Art.5 Durata concesiunii va fi de 49 ani, conform art.30 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

Art.6 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciilor de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

    cons.Gheorghe Nichita                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

Nr.252

din 27 agust 2001