Hotărârea nr. 250/2001

HOTĂRÂRE,privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi - Str.Radu Vodă nr.6C,în suprafaţă de 134,28 mp.,din totalul de 300 mp.,proprietatea domnilor Haraga Florica şi Haraga Ioan,cu terenul situat în vecinătatea proprietăţii din Str.Tudor Nicolae nr.2,în suprafaţă de 119,44 mp.,aflat în proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi - Str.Radu Vodă nr.6C, în suprafaţă de 134,28 mp., din totalul de 300 mp., proprietatea domnilor Haraga Florica şi Haraga Ioan, cu terenul situat în vecinătatea proprietăţii din Str.Tudor Nicolae nr.2, în suprafaţă de 119,44 mp., aflat în proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea înregistrată sub nr.51155/23.08.2001, prin care d-nii Haraga Florica şi Haraga Ioan solicită aprobarea unui schimb de terenuri între o suprafaţă de 134,28 mp., din totalul de 300 mp. - propriettea lor din Str.Radu Vodă nr.6C şi un teren aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi, în suprafaţă de 119,44 mp., situat în vecinătatea proprietăţii din str.Tudor Nicolae nr.2;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 lit.f din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a suprafeţei de 119,44 mp. teren situat în imediata vecinătate a proprietăţii din Str.Tudor Nicolae nr.2 - conform planşei anexe.

            Art.2 Se aprobă schimbul de terenuri, astfel :

- terenul situat în Iaşi - str.Radu Vodă nr.6C, în suprafaţă de 134,28 din totalul de 300 mp., delimitat în planşa anexă cu cifrele 1-5-6-4, proprietatea d-lor Haraga Florica şi Ioan, devine proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, iar terenul situat în Str.Tudor Nicolae nr.2, în suprafaţă de 119,44 mp., aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi, identificat prin cifrele 1,2,3,4,5, devine proprietatea d-lor Haraga Florica şi Ioan.

            Art.3 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenurilor, astfel că:

- terenul situat în str.Tudor Neculai nr.2 are valoarea de 850.110 lei/mp., respectiv 101.537.138,4 lei pentru suprafaţa de 119,44 mp.;

- terenul situat în str.Radu Vodă nr.6C are valoarea de 756.135 lei/mp., respectiv 102.078.225 lei pentru suprafaţa de 135 mp., din suprafaţa totală de 300 mp.

            Art.4 Cheltuielile privind perfectarea schimbului de terenuri în formă autentică vor fi suportate de D-nii Haraga Florica şi Ioan.

            Art.5 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    SECRETAR,

   cons.Gheorghe Nichita                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.250

din 27 august 2001