Hotărârea nr. 249/2001

HOTĂRÂRE privind scutirea de la plată a majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru REGIA AUTONOMĂ JUDETEANĂ DE APĂ - CANAL IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea de la plată a majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru

REGIA AUTONOMĂ JUDETEANĂ DE APĂ - CANAL IASI

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere :

Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale;

Hotărârea Guvernului nr.714/1999 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plată a impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;

Referatul de specialitate al Direcţiei Finanăelor Publice Locale Iaşi;

Legea nr.215/2001 art.38 privind administraţioa publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            ARTICOL UNIC: Scutirea de la plată a sumei de 640.127.875 lei reprezentând majorări de întârziere calculate pentru neachitarea la termen a impozitului pe clădiri (sem.I.2001) şi taxei asupra mijloacelor de transport (1996-sem.I.2001) cu obligaţia virării la termenele legale a impozitelor şi taxelor locale pentru sem.II.2001.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

    cons.Gheorghe Nichita                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.249

din 27 august 2001