Hotărârea nr. 248/2001

HOTĂRÂRE privind propunerea unor denumiri de străzi în cvartalul STRUGURILOR

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind propunerea unor denumiri de străzi în cvartalul STRUGURILOR

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul de specialitate privind necesitatea propunerii unor denumiri de străzi în cvartalul STRUGURILOR;

            Având în vedere constituirea de locuinţe în zone noi prevăzute prin Planul Urbanistic General, conform documentelor de urbanism întocmite(PUZ);

            Având în vedere prevederile Legii nr.215 art.38, aliniatul 2 litera U, pentru cvartalul Păcurari constituit conform PUZ se propun următoarele denumiri de străzi conform schiţă anexă;

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă denumirea reţelei de străzi, trasate conform regulament PUZ: în Cvartal STRUGURILOR identificate prin planşa anexată după cum urmează:

1. Strada Strugurilor continuare până la intersecţia cu Aleea Strugurilor

2. Aleea Strugurilor din str.Strugurilor până în extravilan

3. Fundacul Strugurilor din str.Strugurilor până la extravilan

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

   cons.Gheorghe Nichita                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.248

din 27 august 2001