Hotărârea nr. 246/2001

HOTĂRÂRE privind propunerea unor denumiri de străzi în cvartalul Păcurari

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind propunerea unor denumiri de străzi în cvartalul Păcurari

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul de specialitate privind necesitatea propunerii unor denumiri de străzi în cvartalul Păcurari;

            Având în vedere constituirea de locuinţe în zone noi prevăzute prin Planul Urbanistic General, conform documentelor de urbanism întocmite(PUZ);

            Având în vedere prevederile Legii nr.215 art.38, aliniatul 2 litera U, pentru cvartalul Păcurari constituit conform PUZ se propun următoarele denumiri de străzi conform schiţă anexă;

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă denumirea reţelei de străzi, trasate conform regulament PUZ: în Cvartal Păcurari identificate prin planşa anexată după cum urmează:

1. Strada Prof.Ion Petru Culianu din şos.Păcurari până la limita extravilanului.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

   cons.Gheorghe Nichita                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.246

din 27 august 2001