Hotărârea nr. 244/2001

HOTĂRÂRE privind transformarea postului de referent cu studii medii din cadrul Serviciului Administrare Domeniu Privat în post de consilier juridic

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea postului de referent cu studii medii din cadrul

Serviciului Administrare Domeniu Privat în post de consilier juridic

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile art.4  din Legea nr.154/2998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sistemul bugetar;

            Având în vedere prevederile anexei la Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici cap.IV lit.b - funcţii publice de execuţie;

            In temeiul art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă transformarea postului de referent cu studii medii (poziţia 43 în statul de funcţii al D.A.P.P.P.) în post de consilier juridic la Serviciul Administrare Domeniu Privat.

            Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data adoptării.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

    cons.Gheorghe Nichita                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.244

din 27 august 2001