Hotărârea nr. 241/2001

HOTĂRÂRE privind finanţarea din Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Iaşi pentru anul 2001 a Centrului Local de Consultanţă Agricolă

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind finanţarea din Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Iaşi pentru anul 2001 a Centrului Local de Consultanţă Agricolă

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice locale;

            Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr.50023/17.08.2001 al Direcţiei Economice;

            Având în vedere Memoriul justificativ al domnului primar;

            Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Iaşi nr.49425/14.08.2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă suplimentarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Iaşi pentru anul 2001, la partea de venituri cu suma de 1.172.082 mii lei şi la partea de cheltuieli cu suma de 1.172.082 mii lei, reprezentând finanţarea Centrului Local de Consultanţă Agricolă din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată repartizate de Consiliul Judeţean Iaşi.

            Art.2 Personalul de la Centrul Local de Consultanţă Agricolă nu va avea statutul de funcţionari publici ai Primăriei Municipiului Iaşi şi va efectua muncă de teren sau orice alte sarcini trasate de către conducerea Primăriei Municipiului Iaşi sau a Consiliului Judeţean în Judeţul Iaşi la solicitarea Primăriei Municipiului Iaşi sau a Consiliului Judeţean.

            Art.3 Prezenta hotărâre are valabilitate numai pe durata asigurării sursei de finanţare de către Consiliul Judeţean Iaşi.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor interesate din Primărie şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlul Financiar de Stat a Judeţului Iaşi pentru aplicare şi aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

    cons.Gheorghe Nichita                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

Nr.241

din 27 august 2001