Hotărârea nr. 24/2001

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.9 din 29 ianuarie 2001

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

     

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L.nr.9 din 29 ianuarie 2001

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere H.C.L.nr.9/ 29 ianuarie 2001 privind concesionarea directă a terenului aflat în administrarea Consiliului Local Municipal, în suprafaţă de 90 mp. situat în str.Ipsilante către S.C.SHATTER SRL în vederea extinderii construcţiei existente din str.Ipsilante nr.29;

            Având în vedere adresa înregistrată sub nr.2328/9.02.2001, prin care Prefectura Judeţului Iaşi solicită reanalizarea H.C.L.nr.9/29 ianuarie 2001, în vederea modificării în urma căreia să rezulte cu claritate regimul juridic al terenului ce urmează a fi concesionat;

            Având în vedere referatul Serviciului de amenajare a teritoriului şi cadastru funciar înregistrat sub nr.10213/14.02.2001;

            Având în vedere art.36, al.1 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală - republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se modifică art.1 din H.C.L.nr.9/29 ianuarie 2001 în sensul că se aprobă concesionarea directă a terenului ce aparţine domeniului public al Municipiului Iaşi, în suprafaţă de 90 mp., situat în str.Ipsilante - în vecinătatea nr.29, către S.C.SHATTER SRL, în vederea extinderii construcţiei existente.

            Art.2 Art.2, 3, 4 şi 5 din H.C.L.nr.9/29 ianuarie 2001 rămân neschimbate.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR,

                   cons.Vasile Grecu                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.24

din 26 februarie 2001