Hotărârea nr. 239/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi aplicarea procedeului cerere oferte de preţ pentru execuţia obiectivului "CANALIZARE STRADA AVIONULUI - STR.ATERIZAJ" Municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi aplicarea procedeului cerere oferte de preţ pentru execuţia obiectivului

"CANALIZARE STRADA AVIONULUI - STR.ATERIZAJ"

 Municipiul Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Serviciul Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice;

            Având în vedere O.G.60/2001 privind achiziţiile publice;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale statuate prin dispoziţiile art.38 lit.m din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

            In temeiul art.38 din Legea nr.215/1991 a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai obiectivului "Canalizare strada Avionului - Aterizaj" din Iaşi, valoare investiţie 1.584.565 mii lei .

            Art.2 Se aprobă aplicarea procedurii cerere ofertă de preţ pentru atribuirea contractului de lucrări.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    SECRETAR,

   cons.Gheorghe Nichita                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.239

din 27 august 2001