Hotărârea nr. 238/2001

HOTĂRÂRE privind virarea de credite în cadrul Bugetului Local - capitolul 63 pentru lucrarea "Imprejmuire cimitir Sf.Vasile" precum şi abrogarea art.2 din H.C.L.209/27.07.2001

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind virarea de credite în cadrul Bugetului Local - capitolul 63 pentru lucrarea "Imprejmuire cimitir Sf.Vasile", precum şi abrogarea art.2 din H.C.L.209/27.07.2001

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiilor Tehnică, Economică şi D.A.P.P.P. din cadrul Primăriei Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice;

            Având în vedere prevederile Legii  nr.215/2001 privind  administraţia publică locală;

            In temeiul art.38 din Legea nr.215/1991 a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă virarea de credite pentru lucrarea "Imprejmuire cimitir Sf.Vasile" în cadrul Bugetului Local - cap.63, de la poziţia "Cheltuieli de capital" la poziţia "Cheltuieli materiale".

            Art.2 Se aprobă abrogarea art.2 din Hotărârea nr.209/2001 a Consiliului Local Iaşi.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor celor interesaţi prin grija secretariatului Consiliului Local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    SECRETAR,

   cons.Gheorghe Nichita                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.238

din 27 august 2001