Hotărârea nr. 236/2001

HOTĂRÂRE privind virarea de credite în cadrul Bugetului Local - capitolul 63 pentru lucrarea "Semaforizări Piaţa Gării Piaţa M.Eminescu Podu Roş intersecţie Păcurari"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind virarea de credite în cadrul Bugetului Local - capitolul 63 pentru lucrarea "Semaforizări Piaţa Gării, Piaţa M.Eminescu, Podu Roş, intersecţie Păcurari"

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiilor Tehnică şi Economică din cadrul Primăriei Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice locale;

            Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            In baza art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă virarea de credite pentru lucrarea "Semaforizări Piaţa Gării, Piaţa M.Eminescu, Podu Roş, intersecţie Păcurari" în cadrul Bugetului Local - cap.63, de la poziţia "Cheltuieli de capital" la poziţia "Cheltuieli materiale".

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor celor intersecţie prin grija secretariatului Consiliului Local.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

 cons.Gheorghe Nichita                                cons.jr.LăcrămioaraVernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.236

din 27 august 2001