Hotărârea nr. 235/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea exceptării de la plata impozitului pe clădiri a construcţiilor speciale existente în evidenţa R.A.T.Iaşi la data de 31.12.2000

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea exceptării de la plata impozitului pe clădiri a construcţiilor speciale existente în evidenţa R.A.T.Iaşi la data de 31.12.2000

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă nr.15/31.03.1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr.27/1997 privind impozitele şi taxele locale;

            Având în vedere Hotărârea Guvernului 964/30.12.1998 privind aprobarea clasificaţiei şi duratelor de funcţionare a mijloacelor fixe cu aplicabilitate din data de 01.01.1999;

            Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală- privind atribuţiile Consiliilor locale;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă "Lista construcţiilor speciale" existente în evidenţa Regiei de Termoficare la data de 31.12.2000 pentru exceptarea de la plata impozitului pe clădiri.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice, Direcţiei de Finanţe, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi R.A.T.Iaşi.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

   cons.Gheorghe Nichita                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.235

din 27 august 2001