Hotărârea nr. 234/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea reactualizării tarifului pentru distribuţia energiei termice prin punctele termice

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea reactualizării tarifului pentru distribuţia energiei termice prin punctele termice

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere Decizia nr.99 din 04.02.1991 a Prefecturii Judeţului Iaşi privind înfiinţarea Regiei Autonome de Termoficare Iaşi;

            Având în vedere "Fundamentarea reactualizării tarifului pentru distribuţia energiei termice în anul 2001";

            Văzând prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.7/1998, privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se execută sau se prestează în ţară în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă reactualizarea tarifului anual, începând cu data de 01.09.2001, pentru distribuţia energiei termice prin punctele termice de 165.000 lei/Gcal, exclusiv T.V.A.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată R.A.Termoficare Iaşi şi serviciilor interesate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

  cons.Gheorghe Nichita                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.234

din 27 august 2001