Hotărârea nr. 233/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil P+2E în Iaşi - Strada Vasile Lupu nr.19 cu reconfigurarea parcelei existente

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil P+2E în Iaşi - Strada Vasile Lupu nr.19 cu reconfigurarea parcelei existente

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit şi prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal Iaşi nr.247 din data de 8 noiembrie 1999;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statutate prin art.38 din Legea nr.215/2001;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            In conformitate cu prevederile art.10 aliniatul 2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire imobil P+2E" în municipiul Iaşi, Strada Vasile Lupu nr.19 cu reconfigurarea parcelei existente, conform documentaţiei anexate.

            Art.2 Suprafeţele de teren ce fac obiectul reconfigurării, translate în noua situaţie se vor definitiva prin coordonate topografice.

            Art.3 Cheltuielile aferente perfectării actelor privind reglementarea situaţiei juridice a terenurilor vor fi suportate de către beneficiar.

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

    cons.Gheorghe Nichita                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.233

din 27 august 2001