Hotărârea nr. 232/2001

HOTĂRÂRE privind cumpărarea terenurilor proprietate privată situate în zona mânăstirii "FRUMOASA"de către Consiliul Local Municipal Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind cumpărarea terenurilor proprietate privată situate în zona mânăstirii "FRUMOASA"de către Consiliul Local Municipal Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere numeroasele solicitări ale proprietarilor de teren din zona mânăstirii "FRUMOASA" privind eliberarea Certificatelor de Urbanism şi Autorizaţiilor de Construire;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere prevederile art.123 alin(1) şi(2) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

            Având în vedere dispoziţiile art.644 din Codul civil;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă cumpărarea suprafeţelor de teren din zona mânăstirii FRUMOASA de la proprietarii menţionaţi în tabelul anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Preţul negociat al vânzării - cumpărării va fi stabilit în urma unei expertize tehnice .

            Art.3 Taxele notariale şi documentaţia pentru intabulare la Judecătoria Iaşi - Carte Funciară vor fi suportate de Consiliul Local.

            Art.4 Documentaţia privind intabularea proprietăţilor respective la Judecătoria Iaşi - Carte Funciară va fi întocmită de o persoană fizică sau juridică autorizată de către Oficiul Judeţean de Cadastru şi Geodezie Iaşi.

            Art.5 Primarul Municipiului Iaşi va împuternici prin dispoziţie o persoană din cadrul Serviciului Juridic al Primăriei Municipiului Iaşi, în vederea încheierii actelor notariale.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

    cons.Gheorghe Nichita                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.232

din 27 august 2001