Hotărârea nr. 231/2001

HOTĂRÂRE privind atribuirea în administrarea Universităţii Tehnice "Gh.Asachi"a terenurilor pe care se află construite imobilele Universităţii situate în: - Str.Lascăr Catargi nr.38 în suprafaţă de 4232 12 mp. - Str.Horea nr.11 în suprafaţă de 2809 2618 mp. - Str.Grădinari nr.23 - 25 bl.C3 în suprafaţă de 1026 74 mp.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în administrarea Universităţii Tehnice "Gh.Asachi"a terenurilor pe care se află construite imobilele Universităţii, situate în:

- Str.Lascăr Catargi nr.38, în suprafaţă de 4232,12 mp.;

- Str.Horea nr.11, în suprafaţă de 2809,2618 mp.;

- Str.Grădinari nr.23 - 25, bl.C3, în suprafaţă de 1026,74 mp.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererile înregistrate sub nr.21413/02.04.2001; 43077/11.07.2001 şi 45255/23.07.2001, prin care Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" solicită atribuirea în administrare a terenurilor pe care se află construite imobile ale Universităţii, în str.Horea nr.9-11; str.Lascăr Catargi nr.38 şi str.Grădinari nr.23-25;

            Având în vedere Ordinul nr.3372/05.03.2001 al Ministerului Educaţiei şi Cercetării - privind intabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor - construcţii şi terenuri - care fac parte din baza materială a Universităţii Tehnice "Gh.Asachi"Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere prevederile art.125 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă atribuirea în administrarea Universităţii Tehnice "Gh.Asachi" a terenurilor pe care se află construite imobile ale Universităţii, după cum urmează:

- terenul în suprafaţă de 4232,12 mp. - situat în str.Lascăr Catargi nr.38;

- terenul în suprafaţă de 2809,2618 mp. - situat în str.Horea nr.11;

- terenul în suprafaţă de 1026,74 mp. - situat în str.Grădinari nr.23 - 25, bl.C3

            Art.2 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

   cons.Gheorghe Nichita                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

Nr.231

din 27 august 2001