Hotărârea nr. 229/2001

HOTĂRÂRE privind trecerea în domeniul privat al Consiliului Local Iaşi a spaţiilor comerciale situate în str.Carpaţi - bl.908 şi şos.Nicolina - bl.957 construite în baza autorizaţiilor pentru executare lucrări nr.244/08.1993 şi nr.29/03.1994

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea în domeniul privat al Consiliului Local Iaşi a spaţiilor comerciale, situate în str.Carpaţi - bl.908 şi şos.Nicolina - bl.957, construite în baza autorizaţiilor pentru executare lucrări nr.244/08.1993 şi nr.29/03.1994

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul de Specialitate întocmit de Direcţia Patrimoniu;

            Având în vedere art.969 din Codul Civil cu privire la convenţiile legal întocmite;

            Având în vedere art.480 din Codul Civil, cu privire la dreptul de proprietate;

            In baza art.9 din contractul de închiriere 1006/1993 şi a art.9 din contractul de închiriere nr.1005/1993;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se trec în patrimoniul privat al Consiliului Local şi în administrarea D.A.P.P.P., spaţiile comerciale edificate de SC LYNX-COM SRL, situate în str.Carpaţi - bl.908 (35 mp.) şi şos.Nicolina - bl.957  (45 mp.) construite în baza autorizaţiilor pentru executare lucrări nr.244/08.1993 şi nr.29/03.1994.

            Art.2 Se completează HCL nr.196/1999 privind însuşirea inventarului domeniului public al municipiului Iaşi cu terenurile aferente acestor construcţii.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

  cons.Gheorghe Nichita                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.229

din 27 august 2001