Hotărârea nr. 228/2001

HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţii neguvernamentale

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţii neguvernamentale

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul nr.15360/07.08.2001 al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

            Având în vedere solicitările unor organizaţii neguvernamentale şi partide;

            Având în vedere procesele verbale încheiate de comisia constituită în baza H.C.L.nr.173/31.07.2000;

            In conformitate cu prevederile art.38 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se anulează poziţia nr.8, art.1 din H.C.L.nr.200/27.07.2001, privind repartizarea spaţiului situat în str.A.Panu nr.28-42, subsol către UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA urmând ca susnumita să primească spaţiul în suprafaţă de 62,36 mp. (modul nr.4 şi 5) de la aceeaşi adresă.

            Art.2 Spaţiile vor fi folosite pentru activitatea specificată în prezenta hotărâre.

            Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica la D.A.P.P.P. şi organizaţiilor menţionate mai sus.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

     cons.Gheorghe Nichita                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.228

din 27 august 2001