Hotărârea nr. 227/2001

HOTĂRÂRE privind includerea în patrimoniul privat al Consiliului Local Iaşi a spaţiilor situate în Iaşi B-dul Stefan cel Mare şi Sfânt bloc B1 subsol şi trecerea acestora în administrarea D.S.P.M.CITADIN

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind includerea în patrimoniul privat al Consiliului Local Iaşi a spaţiilor situate în Iaşi, B-dul Stefan cel Mare şi Sfânt, bloc B1, subsol şi trecerea acestora în administrarea D.S.P.M.CITADIN

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de D.A.P.P.P. şi Serviciul Investiţii;

            Având în vedere Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală art.46 şi art.125;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se includ în inventarul patrimoniului privat al Consiliului Local Iaşi spaţiile situate în Iaşi, B-dul Stefan cel Mare şi Sfânt, bloc B1, subsol, executate din fondul de investiţii, în valoare de 1,5 mil.lei şi cu suprafeţele precizate în anexa 1.

            Art.2 Spaţiile aflate în Iaşi, B-dul Stefan cel Mare şi Sfânt, bloc B1, subsol, se trec în administrarea D.S.P.M.Citadin, direcţie fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Iaşi.

            Art.3 La 3 luni de zile de la preluare administratorul va prezenta un raport cu privire la veniturile realizate la aceste spaţii comerciale.

            Art.4 Beneficiul rezultat în urma administrării , reflectat în bilanţul contabil, va constitui venit la bugetul local.

            Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

    cons.Gheorghe Nichita                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.227

din 27 august 2001