Hotărârea nr. 226/2001

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea caietului de sarcini al licitaţiei publice pentru concesionarea serviciului de transport public urban de persoane prin curse regulate rapide în Municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea caietului de sarcini al licitaţiei publice pentru concesionarea serviciului de transport public urban de persoane, prin curse regulate rapide, în Municipiul Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere necesitatea reglementării unitare a activităţii de transport public urban de persoane, prin curse regulate, în Municipiul Iaşi;

            Având în vedere reglementările apărute în materie, respectiv O.G.19/1997 privind transporturile, republicată şi completată prin O.G.94/2000, O.G.U.nr.44/1997 privind transporturile rutiere, modificată şi aprobată prin Legea nr.105/2000, Ordinul 597/1997 al Ministerului Transporturilor privind aprobarea normelor de organizare şi efectuare a transporturilor rutiere, Decretul nr.328/1968 privind circulaţia pe drumurile publice, Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor, H.G.nr.216/1999 pentru aprobarea normelor metodologice cadru de aplicare a Legii nr.219/1998, Legea nr.215/2000 privind administraţia publică locală, HCL 199/2000 privind modul de organizare şi efectuare a transportului public urban de persoane, prin curse regulate cu mijloace de transport în comun, pe teritoriul Municipiului Iaşi şi HCL nr.135/2001 privind concesionarea prin licitaţie publică a serviciului de transport public urban de persoane prin curse regulate rapide, în Municipiul Iaşi şi aprobarea caietului de sarcini, precum şi O.G.nr.2/12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă următoarele modificări şi completări ale caietului de sarcini pentru licitaţia publică deschisă privind concesionarea serviciului de transport public urban de persoane, prin curse rapide:

- la licitaţie vor fi admise şi persoane fizice şi juridice autorizate fără licenţă de transport, cu obligaţia de a intra în posesia ei până la finele anului 2001;

- preţul de pornire al licitaţiei va fi de 2 milioane lei/autovehicul/lună;

- contractele de concesiune încheiate între Primăria Municipiului Iaşi şi câştigătorii licitaţiei vor putea fi renegociate şi prelungite cu acordul părţilor.

            Art.2 Circulaţia autovehiculelor pe traseele autorizate ale municipiului Iaşi de către persoanele fizice sau juridice care nu au câştigat sau nu au participat la licitaţia publică pentru concesionarea serviciului de transport public urban de persoane prin curse regulate rapide constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenzi cuprinse între 250.000 lei şi 25.000.000 lei.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor interesate în vederea aducerii la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

   cons.Gheorghe Nichita                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.226

din 27 august 2001