Hotărârea nr. 224/2001

HOTĂRÂRE privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenurilor situate în Str.Crişan nr.24 Str.M.Eminescu nr.10 şi terenul din Str.Sf.Andrei la intersecţia cu Str.Colonel Langa în vederea realizării unui schimb de terenuri pentru S.N.P."PETROM"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenurilor situate în Str.Crişan nr.24, Str.M.Eminescu nr.10 şi terenul din Str.Sf.Andrei la intersecţia cu Str.Colonel Langa, în vederea realizării unui schimb de terenuri pentru S.N.P."PETROM"

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere H.C.L.M.nr.147/18.06.2001 prin care s-a aprobat schimbul de teren după cum urmează:

- Str.Crişan nr.24-proprietatea S.N.P."Petrom"

- Str.M.Eminescu nr.10 - proprietatea S.N.P."Petrom"

-Str.Sf.Andrei la intersecţia cu Str.Colonel Langa - proprietatea Primăriei Municipiului Iaşi;

            Având în vedere raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului întocmit de un expert autorizat;

            Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism din 27.04.2001 şi referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectură Urbanism;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenurilor situate în Municipiul Iaşi, astfel :

- terenul din Str.Crişan nr.24, în suprafaţă de 900,11 mp. - are valoarea de 2.084.380.226 lei(70.754,51$), respectiv 2.315.695 lei/mp.(78,6065$/mp.);

- terenul din Str.M.Eminescu nr.10, în suprafaţă de 71,04 mp., are valoarea de 193.612.061 lei (6.574,04 $), respectiv 2.725.395 lei/mp.(92,5399$/mp.).

Valoarea totală a terenurilor aflate în proprietatea S.N.P.PETROM S.A.este de: 2.084.380.226 lei Â193.612.061 lei â 2.277.992.287 lei

- terenul din Str.Sf.Andrei la intersecţie cu Str.Colonel Langa - pentru suprafaţa de 1232 mp. este de 2.277.554.048 lei(77.333,67$), respectiv 1.848.664 lei/mp.(62,7708$/mp.).

            Art.2 Cheltuielile privind autentificarea schimbului de terenuri vor fi suportate de S.N.P.PETROM S.A.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

    cons.Constantin Neculau                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.224

din 27 iulie 2001