Hotărârea nr. 223/2001

HOTĂRÂRE privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.32 din 26 februarie 2001

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                                                       

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea art.2 din

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.32 din 26 februarie 2001

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi nr.5361/20.06.2001 - prin care se solicită înlocuirea domnului Victorel Lupu din Consiliul de Administraţie de la R.A.D.E.T.Iaşi cu doamna Amariţei Viorica Adriana;

            Având în vedere dispoziţiile Legii nr.15/1990, privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi Ordonanţa Guvernului nr.69/1994, privind unele măsuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes local;

            Având în vedere dispoziţiile Legii nr.136/2000 prin care a fost respinsă Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.49/1999, privind administrarea companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se modifică art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.32 din 26 februarie 2001, după cum urmează:

"Se  înlocuieşte domnul Victorel Lupu din Consiliul de Administraţie de la R.A.D.E.T.Iaşi cu doamna Amariţei Viorica Adriana".

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată R.A.D.E.T.Iaşi şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi.

 

                                                                                       

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Constantin Neculau                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

Nr.223

din 27 iulie 2001