Hotărârea nr. 222/2001

HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului domeniu public aflat în administrarea operativă a Consiliului Local al Municipiului Iaşi în suprafaţă de 20 mp. situat în B-dul Carol nr.48 către ASAFTEI IOAN şi MARIA în vederea extinderii locuinţei proprietate cu o anexă necesară acesteia

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea directă a terenului domeniu public aflat în administrarea operativă a Consiliului Local al Municipiului Iaşi în suprafaţă de 20 mp. situat în

B-dul Carol nr.48 către ASAFTEI IOAN şi MARIA, în vederea extinderii locuinţei proprietate cu o anexă necesară acesteia

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea înregistrată cu nr.38942 din 21.06.2001 prin care domnii Asaftei Ioan şi Maria, proprietarii imobilului din B-dul Carol I nr.48 solicită extinderea locuinţei prin concesionarea terenului;

            Având în vedere certificatul de urbanism eliberat cu nr.1416 din 29.06.2001 şi referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

            Având în vedere prevederile art.12, aliniat "b" din Legea nr.50/1991 (modificată şi republicată în 1996), privind autorizarea executării construcţiilor;

            Având în vedere prevederile art.38, punctul 2, lit."g" şi art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 20 mp. situat în B-dul Carol I nr.48, teren domeniu public aflat în administrarea operativă a Consiliului Local al Municipiului Iaşi către Asaftei Ioan şi Maria, în vederea construirii unei anexe necesară locuinţei.

            Art.2 Construcţia anexă va fi autorizată cu respectarea condiţiilor impuse prin certificatul de urbanism, în conformitate cu Legea nr.50/1991, republicată în 1996.

            Art.3 Redevenţa valorică a concesiunii se va stabili pe baza unui raport de expertiză tehnică de evaluare a terenului situat în B-dul Carol I nr.48, în suprafaţă de 20 mp. Raportul de evaluare va fi întocmit de către un expert autorizat, la cererea domnilor Asaftei Ioan şi Maria şi va fi prezentat spre însuşirea Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

            Art.4 Durata concesiunii va fi de 49 ani.

            Art.5 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

Nr.222

din 27 iulie 2001