Hotărârea nr. 220/2001

HOTĂRÂRE privind virarea creditelor bugetare în cadrul aceluiaşi capitol de la investiţii la cheltuieli materiale pe anul 2001

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind virarea creditelor bugetare, în cadrul aceluiaşi capitol, de la investiţii la cheltuieli materiale, pe anul 2001

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice locale;

            Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă virarea creditelor bugetare, în valoare de 15.000.000 mii lei, reprezentând împietruiri de drumuri, în cadrul capitolului 63.02., de la investiţii la cheltuieli materiale.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor interesate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, pentru aplicare şi ducere la îndeplinire.

           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

    cons.Constantin Neculau                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.220

din 27 iulie 2001