Hotărârea nr. 219/2001

HOTĂRÂRE,privind acceptarea donaţiei având ca obiect imobilul din Iaşi,str.Ciurchi nr.125A,bl.R2,sc.B,et.III,ap.3,oferită de familia Gafton Alexandru şi Ioana

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind acceptarea donaţiei având ca obiect imobilul din Iaşi, str.Ciurchi nr.125A, bl.R2, sc.B, et.III, ap.3, oferită de familia Gafton Alexandru şi Ioana

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere oferta de donaţie înregistrată sub nr.39254/22.06.2001;

            Având în vedere dispoziţiile Codului Civil, titlul III, despre donaţiuni între vii şi despre testamente, articolele 800 – 840;

            Având în vedere referatul de specialitate;

            In conformitate cu dispoziţiile art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se acceptă donaţia oferită de familia Gafton Alexandru şi Ioana, având ca obiect imobilul din Iaşi, str.Ciurchi nr.125A, bl.R2, sc.B, et.III, ap.3.

            Art.2 Taxele şi actele necesare perfectării actului în formă autentică cad în sarcina donatarului.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către serviciile de specialitate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Constantin Neculau                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.219

din 27 iulie 2001